Socijalna inkluzija i čovekovite prava vo Makedonija

Проектот има за цел да го поддржи пристапот заснован на човековите права во процесот на планирање на националните и локалните власти коишто се занимаваат со социјална инклузија, социјална заштита и намалување на сиромаштија.

Тоа вклучува идентификација на ранливите групи на граѓани, консолидирање на нивното учество во дизајнирањето и имплементирањето на специфични политики насочени кон подобрување на нивната благосостојба и поддршка во креирањето на ефективен систем на мониторинг на релевантните носители на обврски.

Поточно, проектот цели кон зајакнување на капацитетите на децентрализираните канцеларии на МТСП (Центри за социјална работа) и Агенцијата за вработување – како и на локалните власти да обезбедат соодветни социјални услуги за најранливите групи на граѓани почитувајќи ги принципите на пристапот заснован на човековите права. Земајќи го предвид процесот на децентрализација, проектот ќе ја истакне обврската на властите да бидат поблиску до граѓаните, особено до најранливите и најсиромашните групи на граѓани.

Проектот ќе ја зајакне координацијата помеѓу граѓанското општество во неговата улога на социјален партнер и ќе ги подобри неговите капацитети во поглед на мониторирањето на институциите за да се загарантираат националните и меѓународните човекови права кои се во сила во Република Македонија.

Homepage

Извештај за сиромаштијата и социјалната исклученост во Македонија, 2011 година

Во функција на континуитет и развивање на анализите за сиромаштијата и социјалната исклученост во Македонија, второто издание на Извештајот за сиромаштија и социјална исклученост на Македонската Платформа Против Сиромаштија (МППС), подржан од Институтот за човекови права Лудвиг Болтцман - Истражувачка асоцијација Скопје (БИМ-ФВ) прави придонес кон систематско, повеќедимензионално, и мултидисциплинарно разгледување на политиките, состојбите и предизвиците во доменот на сиромаштијата и социјалната исклученост во Македонија, кои беа карактеристични за 2011 година.

Децентрализација на социјалната заштита и социјалното вклучување во Македонија

На ден 30.04.2012, Институтот за човекови права „Лудвиг Болцман„ во партнерство со Министерството за труд и социјална политика (МТСП) организираше Тркалезна маса на тема „Децентрализација

Обука за активно граѓанство, човекови права, мониторинг на буџети

Институтот за човекови права „Лудвиг Болцман„ продолжи со поддршката која ја обезбедува за институционално јакнење и позиционирање на Македонската платформа против сиромаштија (МППС) во македонското општеств

Извештај за искористување на средствата од Телетон 2010

На ден 29.12.2011 година Македонската Платформа Против Сиромаштија (МППС) со поддршка на Институтот за човекови права Лудвиг Болцман – Истражувачка асоцијација Скопје и во соработка со Министерството за труд и социјална политика на РМ, организираше масовна поделба на вториот дел од собраните средства од донаторскиот настан Телетон, за потребите на оние на кои им е најпотребно - децата во ризик и децата на улица. Инаку Телетонот беше организиран во соработка со Македонската Радио Телевизија како дел од минатогодишната кампања за борба против сиромаштија и социјална исклученост која што ја организираше МППС под мотото Секој трет во Македонија води крпен живот.

Работилница за раководење со проектен циклус и подготовка на предлог проект, одржана на ден 23.12.2011

На ден 23.12.2011, МППС организираше еднодневна работилница за подготовка на проекти и раководење со проектен циклус. Организирањето на еден настан од ваков вид беше во насока на јакнење на меѓусебните односи помеѓу членките на МППС и искористување на можностите за постигнување на одржливост на платформата и на истиот присуствуваа 16 членови на Платформата.

Обука за мониторинг на буџети и имплементација на стратегии и акциони планови, за членовите на МППС

Во периодот од 15.-16.12.2011 БИМ-ФВ Скопје го поддржа организирањето на обуката за обучувачи за членките на МППС, на тема Мониторинг на буџети и имплементација на стратегии и акциони планови. Обуката беше испорачана од страна на Македонскиот Хелсиншки Комитет и Здружението на финансиски работници и на истата присуствуваа 20 претставници на платформата. Обуката од една страна беше насочена кон мониторирање на општинските буџети и спроведувањето на локалните стратегии и акциони планови, од друга страна учесниците беа запознаени со примената на пристапот заснован на човекови права (ПЗЧП) во планирањето на локалниот развој и процесот на партиципативното буџетирање.

Seiten